ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Матичните клетки можат да се поделат во разни категории во зависност од нивното настанување. Една од поделбите е на ембрионални и возрасни матични клетки. Возрасните матични клетки понатаму се делат на матични клетки од коскена срцевина и матични клетки од папочна врвка кои се нарекуваат уште и претходници на возрасните матични клетки.

 

1. Ембрионални матични клетки (ЕМК) - ТУТИПОТЕНТНИ

2. Адултни соматски матични клетки (АСМК) - ПЛУРИПОТЕНТНИ

  • матични хемотопоетски клетки - МХК

download 1

  • мезенхимални матични клетки - ММК

images

  • адипозни адултни матични клетки - ААМК

01rubin 01

  • ендотелијални матични клетки - ЕМК

nrd3055 f3

  • индуцирани плурипотентни епителијални клетки - ИПЕК

iPSCwhatcando 3